Rentier - Kancelaria ubezpieczeniowa

"Rentier"

Kancelaria ubezpieczeniowa

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:797. Error 9: Invalid character

Ubezpieczenia maj?tkowe dla firm

Drukuj PDF

Ubezpieczenie mienia od ognia i zdarze? losowych Innych --ubezpieczenia ogniowe zapewniaj? fundamentalna ochron? maj?tku Przedsi?biorstwa przed katastroficznym skutkami o charakterze

Ubezpieczenie mienia od kradzie?y z w?amaniem i rozboju, Zapewnia ochron? w przypadku szkd z tytu?u kradzie?y z w?amaniem i rozboju.

Ubezpieczenie Utraty zysku-ubezpieczenie rekompensuje powsta?e straty wskutek przerw wynik?ych zak?ce? Lub Produkcji z zak?ce? w wyniku szkd w mieniu.
Ubezpieczenie mienia od ryzyk Wszystkich-ubezpieczenie skierowane jest do osb Fizycznych, osb Prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj?cych osobowo?ci Prawnej prowadz?cych dzia?alno?? zawodowa Lub gospodarcz?.

Ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego od ryzyk Wszystkich-ubezpieczenie obejmuje szkody w sprz?cie elektronicznym, w no?nikach Informacji, programach i zbiorach danych.

Ubezpieczenie maszyn i urz?dze? od uszkodze?- Oferta skierowana jest w rz?dzie pierwszym do klientw posiadaj?cych parki maszynowe.

Ubezpieczenie robt budowlano-monta?owych U roboty przedmiotemS? bezpieczenia budowlano - monta?owe obj?te kontraktem.

Ubezpieczenie maszyn budowlanych, sprz?tu, wyposa?enia zaplecza budowy-przedmiotem S? szkody w sprz?cie budowlanym na roznych placach budow

Ubezpieczenie Odpowiedzialno?ci Cywilnej podmiotw prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?

Ubezpieczenie Odpowiedzialno?ci Cywilnej przewo?nika Drogowego -- ubezpieczenie adresowane jest do Przewo?nikw wykonuj?cych zarobkowy przewz przesy?ek w krajowym i / Lub drogowym transporcie Mi?dzynarodowym.

Ubezpieczenie mienia w transporcie Mi?dzynarodowym -ubezpieczenie kierowane jest do przedsi?biorcw - Eksporterw i importerw, przewo??cych mienie transportem wykonywanym przez Zawodowego Lub przewo?nika w?asnym transportem.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym -ubezpieczenie kierowane jest do przedsi?biorcw przewo??cych mienie na Terytorium RP, przez transportem wykonywanym Zawodowego Lub przewo?nika w?asnym transportem.

Ubezpieczenie Odpowiedzialno?ci Cywilnej spedytora- Ubezpieczenie jest Przeznaczone dla przedsi?biorcw prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? W ZAKRESIE spedycji towarw na terenie RP oraz art Poza jej granicami.